Råd
Stockholm booked.net
+19°C

 

Era problem - Våra lösningar

 

Vad säger experterna?

 

 

Utlåtanden från forskare och branschaktörer med lång erfarenhet inom mark- och vattenteknik är en värdefull tillgång när vi ska utforma hållbara avloppslösningar för framtiden. Det har gjorts en mängd utredningar och uttalanden kring enskilda avlopp, inte minst i form av remissvar på Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag och utredningar.

 

 

Funktionen måste gå att kontrollera

 

Flera experter talar om betydelsen av att funktionen hos en reningsanläggning måste gå att kontrollera. ”Kontrollmöjligheten hos reningssystemen är en viktig, för att inte säga avgörande faktor...”

skriver prof. Jon Petter Gustafsson och prof. Gunno Renman i ett remissvar till HaV.

 

Eftersom ingen given utsläppspunkt finns kan funktionen hos traditionell infiltrationsteknik inte kontrolleras överhuvudtaget. Flera nyare tekniker däremot, däribland minireningsverk, medför enkel provtagning och forskarna rekommenderar också tät provtagning för att säkerställa funktionen.

 

Vidare skriver man i uttlåtandet att infiltration och markbäddar är föråldrade tekniker som utvecklades i en tid då i första hand hälsoaspekten stod i fokus. Idag vill vi även komma till rätta med höga utsläpp av fosfor och kväve och därmed ställs andra krav på dagens reningsteknik.

 

Funktionen hos infiltration som reningsteknik har aldrig dokumenterats vetenskapligt. I Naturvårdsverkets allmäna råd för små avloppsanläggningar (Naturvårdsverket 2006) har man listat ett antal grundkrav som bör ställas på ett enskilt avlopp.

 

Tre av dem berör möjligheten till kontroll och service:

 

• Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.

 

• Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.

 

• Avloppsanläggningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under

anordningens livslängd.

 

Redan i och med dessa punkter underkänns några idag vanligt förekommande reningstekniker.

 

 

Dricksvattentäkter förorenas

 

Problemen med förorenade dricksvattentäkter är redan ett problem i Sverige och orsaken är ofta felaktigt utformad avloppsteknik. I EU-projektet Healthy Water har man kommit fram till att barn i områden med enskilt vatten löper en betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av magsjuka. Riskerna är jämförbara med förhållandena i utvecklingsländer.

 

En av orsakerna till problematiken är alltså att avloppsvatten från exempelvis en infiltrationsbädd allt för snabbt når grundvattennivån alternativt att bädden läcker orenat vatten direkt till dricksvattentäkten. Den som är rädd om sitt dricksvatten, och i förlängningen sin hälsa, bör med andra ord inte placera en infiltrationsbädd i närheten av sin brunn.

 

Flera experter berör också problemen som uppstår när infiltrationsbädden är uttjänt: var ska de uttjänta massorna förvaras och vad är kostnaden för att avveckla bädden?

 

 

Med slutna tankar flyttas problemet

 

Gustafsson och Renman nämner i sitt svar att fraktionering och källsortering av avloppsvattnet endast innebär att problemet flyttas till en annan plats. De anser att hanteringen av BDT-vatten är

särskilt problematisk och detta vatten kräver särskilt omfattande rening.

 

Att infiltrera BDT-vatten på tomten anses därför olämpligt.

 

 

 

 

 

Faktakällor

 

Havs- och vattenmyndighetens författningsförslag gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten, Jon Petter Gustafsson

och Gunno Renman, Kungliga Tekniska Högskolan, 2013.

 

Funktionskrav för små avlopp – underlag för beslut om krav på reduktions. och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små

avloppsanläggningar, Jakob Ottoson, Uppsala, 2013.

 

Övriga Faktakällor:

 

Havs och vattenmyndigheten - Enskilda avlopp 2013-02-25 D.nr: 5535-12. KTH, 2004, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, kursmaterial för Samhällsbyggnadsprocessen (kurskod 1U1015).

Naturvårdsverket rapport 6484: Läget inom markbaserad avloppsvattenrening. JTI 2012:3 Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade avloppssystem. Deponikostnaden i Stockholm, Göteborg och Vänersborg. Ny kunskap om enskilda avlopp, www.jti.se.

Smittspridning i vattenkärr - Fallstudie Bergum - Göteborgs Universitet 2011. Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment - KTH.

Råd och anvisningar från några av Sveriges kommuner

 

Vid bedömning av anmälan eller ansökan om tillstånd

för inrättande eller ändring av en avloppsanordning bör

följande beaktas:

 

•Utsläpp av avloppsvatten bör lokaliseras så att påverkan på

recipienten blir minsta möjliga. Sådan lokalisering som medför

direktutsläpp till större vattenområden och som kan undvikas

genom t.ex. efterpolering bör inte tillåtas.

 

•Ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för ev.

utloppsledning) bör inte läggas närmare än 10 m och helst

mer än 30 m från ytvatten eller dike.

 

•Slamavskiljaren bör lokaliseras minst 5m från bostadshus och

minst 5 m från fastighetsgräns. Slamavskiljare som uppfyller

krav på täthet i SIS­EN 12566­1:2000 eller motsvarande.

Slamavskiljare bör ha minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt.

Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån.

Slamavskiljaren bör alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon.

Kolla vilket avstånd som gäller i berörd kommun.

 

•Täthetsprovade ledningar (enligt exempelvis Svenskt Vattens

bransch standarder) bör ha ett skyddsavstånd på minst 10 m

till vattentäkt. Skyddsavstånd för icke täthetsprovade ledningar

bör vara minst 20 m.

 

•Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är

CE-­märkta eller på annat sätt täthetsprovade, lokaliseras med

minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt. Om de inte är täthets­

provade bör det horisontella skyddsavståndet från avlopps ­

anordning till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transport­

sträcka under minst två till tre månader.

När avloppsvatten tillåts infiltrera i mark bör följande

beaktas:

 

•Avloppsanordning bör placeras nedströms i grundvatten-

strömmen räknat från vattentäkt. Som en tumregel för detta

bör avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än brunnen.

 

•Grundvattennivån in är belägen vattentäkt bör ligga högre än

nivån på grundvattnet under avloppsanordningen vid maximalt

vattenuttag. Om vattentäkt utgörs av bergborrad brunn är detta

kriterium inte tillämpligt eftersom nivån i vattentäkten styrs av

förhållandet mellan tillrinning till och uttag ur brunnen. Istället bör

man tillse att nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen

ligger högre.

 

•Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricks-

vattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under

minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag, avståndet

bör dock aldrig understiga 20 m.

 

•Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå

eller berg bör inte understiga 1 m.

 

•Avloppsanordning bör placeras nedströms energibrunn.

 

•Avloppsanordningen bör inte försvåra anordnandet av vattenförsörjning på andra fastigheter.

 

 

Vi har Diplomutbildning och Projektörsutbildning för avlopp.

 

I Sverige finns det idag drygt 400 000 små enskilda avlopp som är undermåliga och bidrar till föroreningar i våra svenska vatten. Flera av landets kommuner har påbörjat inventeringar och sannolikt kommer många fastighetsägare att omfattas av krav på åtgärder under de närmaste åren.

 

Behovet av kompetens inom områdena projektering och anläggande av avlopp är stort och en viktig förutsättning för att klara den förväntade åtgärds- och utbyggnadstakten. Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden och kommunernas miljöenhet.

 

Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter